Uddelingspolitik

Center for Sundt Liv og Trivsel udarbejder årlige handleplaner, som beskriver aktiviteter, som centeret ønsker at udvikle og gennemføre. Aktiviteterne defineres internt på baggrund af litteraturafdækninger og forskning, dialog med relevante miljøer, centrets Advisory Board og interessenter, samt via henvendelser til centret. Henvendelser kan rettes via vores online idéblanket.

Handleplanen behandles og besluttes årligt af centerets bestyrelse.

Center for Sundt Liv og Trivsel kan indgå aftaler inden for tre forskellige kategorier:

Strategiske projekter
En stor del af centrets aktiviteter vil udmøntes via strategiske projekter, som iværksættes udenfor åbent opslag. Strategiske projekter benyttes:

Når centeret ønsker at udvikle aktiviteten i samarbejde med et eller flere miljøer

Når et eller flere miljøer har særlig kapacitet til at gennemføre den pågældende aktivitet. Når flere miljøer er relevante, vil centeret række ud til disse og gå i dialog samt bede om et tilbud på løsning af aktiviteten.

Strategiske projekter underlægges eksternt review blandt relevante forskere/praktikere medmindre, at bestyrelsen beslutter andet.

Konsulentopgaver
Centret kan iværksætte konsulentopgaver/bestillingsopgaver/rapporter, hvor centret har instruktionsbeføjelsen. Dette gælder afgrænsede opgaver, der relaterer sig til centrets aktiviteter. Ved køb af konsulentydelser skal der, afhængig af størrelse og type af opgave, indhentes alternative tilbud, hvor det er muligt. Foreningen er ikke underlagt reglerne om offentlige udbud.

Åbne opslag
Åbne opslag indebærer en konkurrenceudsættelse af midler inden for et givent område eller aktivitetstype.

Åbne opslag giver mulighed for, inden for en fastlagt ramme, at sammenholde flere forskellige projektideer og udvælge det bedste. Åbne opslag sikrer, at alle, der ansøger bliver taget i betragtning. Processen for åbne opslag kan antage forskellige former, fx en klassisk indkaldelse af ansøgninger eller en to-trinsproces, der indledes med en interessetilkendegivelse, inden udvalgte ansøgere inviteres til at indsende en fuld ansøgning. Ved åbne opslag vil centeret nedsætte en beslutningsgruppe med kompetencer indenfor den specifikke aktivitet. Beslutningsgruppen vil gennemføre review af indkomne projekter og udvælge på baggrund af dette.