1 Introduktion

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Center for Sundt Liv og Trivsel (herefter ”centeret”, ”vi”, ”os” ”vores”), behandler dine personoplysninger.

2 Dataansvarlig

2.1 Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Center for Sundt Liv og Trivsel
CVR-nr. 43550942,
C/O Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
[email protected]

3 Beskrivelse af behandlingen

3.1 Hvilken information, der er relevant for dig, afhænger af dit forhold til centeret; for eksempel om du er ansøger om bevilling eller du er rådgiver eller jobansøger.

3.2 For ansøgere om bevilling

FormålKategorier af data og retsgrundlaget for behandlingenKilder hvorfra vi indsamler oplysningerModtagereOpbevaringsperiode

Bevillingsansøgning samt udbetaling af bevillinger.

Centeret indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på kunne behandle og vurdere din ansøgning på vegne af din organisation.

Vi behandler følgende oplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b:

· Navn, e-mail, telefonnummer, jobtitel og arbejdsgiver

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

· Direkte fra dig

Vi kan dele dine personoplysninger med:

· IT-leverandører,

· SKAT og andre offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet hertil

· Eksterne rådgivere der har til opgave at vurdere indkomne ansøgninger

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at:

· Hvis din arbejdsgiver eller lignende, som du har ansøgt på vegne af har modtaget bevilling(er) fra Centeret, opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter udløb af det regnskabsår, hvori bevillingen er udbetalt og som regnskabsmaterialet vedrører, jf. bogføringslovens kapitel V.

· Hvis du har modtaget et afslag på din ansøgning fra Centeret, opbevarer vi dine personoplysninger i 13 måneder efter afslaget er meddelt. Denne opbevaring sker af hensyn til en interesse i at kunne sikre en forsvarlig sagsbehandling.

3.3 For rådgivere

FormålKategorier af data og retsgrundlaget for behandlingenKilder hvorfra vi indsamler oplysningerModtagereOpbevaringsperiode 

Opfylde aftale om rådgivningsydelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at indgå en rådgivningsaftale med dig samt sikre at opfylde vores forpligtelser i henhold til denne aftale og sikre dine rettigheder, herunder f.eks. udbetaling af honorar mv.

Når vi antager dig som rådgiver behandler vi følgende personoplysninger om dig med henblik på at kunne indgå en rådgivningsaftale med dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b:

· Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger om dig for at opfylde vores retlige forpligtelser, herunder forpligtelser i bogføringsloven, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

· CVR-nummer og CPR-nummer.

Vi behandler følgende personoplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores relation til dig, og hvor det vurderes, at Centerets legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles:

· Navn, telefonnummer, e-mail.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

· Direkte fra dig

Vi kan dele dine personoplysninger med:

· IT-leverandører, support,

· SKAT og andre offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet hertil

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at:

· Hvis du har modtaget honorar fra Centeret, opbevarer vi dine personoplysninger tilknyttet hertil i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, hvori honoraret er udbetalt og som regnskabsmaterialet vedrører, jf. bogføringslovens kapitel V.

· Øvrige personoplysninger om dig slettes som udgangspunkt 3 år fra leveringen af rådgivningsydelsen

3.4 For jobansøgere

FormålKategorier af data og retsgrundlaget for behandlingenKilder hvorfra vi indsamler oplysningerModtagereOpbevaringsperiode
Behandle din ansøgning om job

Vi behandler følgende oplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i at gennemføre en rekrutteringsproces. Vi har vurderet, at vores legtime interesse går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder:

· Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, alder, køn, CV, eksamenspapirer, udtalelser, andre personoplysninger i din ansøgning og som du måtte afgive i løbet af rekrutteringsforløbet, herunder i forbindelse med jobsamtaler.

Vi behandler følgende oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a:

· Indhentelse af referencer fra nuværende eller tidligere arbejdsgiver

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

· Direkte fra dig

· Fra rekrutteringsbureau

· Fra referencer (kun med dit samtykke)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

· IT-leverandører.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at:

· Hvis du ikke bliver ansat, slettes dine oplysninger 6 måneder efter endt rekrutteringsproces, medmindre vi har ret til at gemme oplysningerne i en længere periode ifølge lovgivningen, fx for at dokumentere et rekrutteringsforløb, eller såfremt vi modtager dit samtykke til at gemme oplysningerne med henblik på eventuelle fremtidige jobmuligheder.

· Hvis du bliver ansat, opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år efter din ansættelsesperiode ophører.

3.4 For børn og unge

Formål

Kategorier af data og retsgrundlaget for behandlingen

Kilder hvorfra vi indsamler oplysninger

Modtagere

Opbevaringsperiode

Brug af billeder og videoer til det formål at fremme viden, udbrede kendskabet og informere om Center for Sundt Liv og Trivsels aktiviteter.

Vi behandler følgende oplysninger på baggrund af et samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a:

– Navn på forældremyndighedsindehaver som afgiver samtykket.

– Navn og billede/video af barnet.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

– Direkte fra dig

 

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 IT-leverandører.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er anført.

Det betyder, at:

– Billeder/videoer til de anførte formål vil anvendes så længe det vurderes aktuelt og giver et retvisende billede af vores organisation.

– Billederne/videoerne på vores hjemmeside vil anvendes aktivt i op til 3 år fra kommende årsskifte. Når materialet ikke længere anvendes, vil dette blive slettet.

 

3.5 Deltagelse i seminarer, workshops, konferencer og andre arrangementer

Formål

Kategorier af data og retsgrundlaget for behandlingen

Kilder hvorfra vi indsamler oplysninger

Modtagere

Opbevaringsperiode

Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af seminarer, workshops, konferencer og andre arrangementer.

Centret er vært for sådanne arrangementer for at vidensdele og levere ny viden, understøtte implementering af sundhedsfremmende indsatser og understøtte kompetenceudvikling blandt fagprofessionelle og evt. frivillige. Alt sammen med det formål at fremme sund vægtudvikling og trivsel blandt børn og unge i Danmark.

I forbindelse med afholdelsen af diverse arrangementer, indsamler og behandler centret en række personoplysninger for at kunne administrere deltagelse. De indsamlede oplysninger kan omfatte navn (herunder initialer), e-mailadresse, telefonnummer, adresse, arbejdsplads og stilling, samt oplysninger om allergier og/eller religiøse overbevisninger, hvis du selv har oplyst os om dette ved din tilmelding. 

Centret indsamler personoplysninger ud fra følgende behandlingsgrundlag: 

• GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f) (behandling er nødvendig for at forfølge centrets legitime interesser); denne legitime interesse omfatter centrets evne til at gennemføre og afholde arrangementer for at vidensdele, fremme, lette og forbedre forskning om relevante emner inden for centrets virke. 

• GDPR-artikel 6, stk. 1, litra a) (behandling baseret på de registreredes samtykke); dette samtykke omfatter centrets evne til at afholde arrangementerne på en effektiv måde. De registrerede personer informeres herom i overensstemmelse med gældende lovgivning, og kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. 

• GDPR-artikel 9, stk. 2, litra a) (behandling af særlige kategorier af personoplysninger); hvor det er nødvendigt at behandle oplysninger om allergier (sundhedsoplysninger) eller oplysninger om religiøs overbevisning (f.eks. kosherkost). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

– Direkte fra dig

 

• Eksterne samarbejdspartnere, venues og andre tredjeparter, der har en vigtig rolle i arrangementet.

• Relevante konsulenter og IT-support fra centrets IT-supportfirma, Progressive A/S.

• Øvrige databehandlere, som alene behandler personoplysninger efter centrets instruks i overensstemmelse med den databehandleraftale, som indgås mellem centret og databehandleren.

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at:

• Hvis du har tilmeldt dig et arrangement, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 30 dage efter det pågældende arrangement. Vi indhenter og opbevarer personoplysningerne til at administrere deltagere og til at udsende bekræftelses- og remindermail til det pågældende arrangement du har tilmeldt dig. 

• Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os på [email protected].4 Overførsel ud af EU/EØS

4.1 Vi overfører generelt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

4.2 I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fravige herfra. De relevante lande er muligvis ikke vurderet af Europa-Kommissionen som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retligt grundlag for overførslen, f.eks. ved at tilvejebringe fornødne garantier for overførslen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjelande, som publiceret af Kommissionen, samt eventuelle supplerende foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du har mulighed for at få en kopi af aftalen, der regulerer overførslen af dine personoplysninger ved at kontakte os på [email protected].

5 Fortrolighed

5.1 Dine personoplysninger vil blive behandlet som fortrolige. Det er herunder kun de personer, der har et forretningsmæssigt behov for at tilgå dem, der vil få adgang til dine personoplysninger. Dine oplysninger bliver kun behandlet til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik.

6 Dine rettigheder

6.1 Du har følgende rettigheder:

  • Retten til information. Du har ret til anmode os om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som vi behandler.
  • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.
  • Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
  • Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.
  • Retten til at tilbagekalde samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Retten er dog ikke ubegrænset og der kan derfor være visse tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at imødekomme an anmodning om dataportabilitet.
  • Retten til at klage. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

6.2 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på [email protected].

6.3 Ovenstående rettigheder kan være betingede eller begrænset i overensstemmelse med gældende ret.

Sidst opdateret juni 2023