Om centret

Centret er startet op den 1. januar 2023. På denne hjemmeside kan man læse mere om, hvad centret vil komme til at beskæftige sig med. Centret skal være et specialiseret videns- og kompetencecen­ter, hvis formål er at tilvejebringe ny viden og evidens. Centret skal udvikle indsatser, der effektivt fremmer sund vægt og trivsel, samt indsatser, der forebygger en vægtudvikling, som truer den enkeltes psykiske eller fysiske sundhed. Centret skal desuden understøtte implementering og udbredelse af denne viden. Det primære fokus i centret er udvikling af sunde rammer og forebyggelse. Sekundært fokus er, at centret også understøtter udvikling af evidensbaseret, ikke-farmakologisk behandling i form af livsstilsinterventioner til de børn, der allerede har udviklet overvægt.

Centrets aktiviteter skal skabes gennem stærke partnerskaber med en bred vifte af offentlige og private organisationer og institutioner og skal være uafhængige af kommercielle interesser.

Centrets mission er at yde et væsentligt bidrag til at mindske forekomsten af overvægt og øge trivslen hos børn i Danmark.

Visionen er, at alle børn skal kunne vokse op i god trivsel og udvikle en sund vægt og bevare den gennem livet.

Strategiske mål

De strategiske mål for centret og dets samarbejdspartnere er, at:

 • Opnå større viden og derigennem bredere konsensus om, hvad der forårsager udvikling af overvægt hos børn, og hvordan overvægt forebygges og behandles
 • Opnå større viden om sammenhængen mellem sund vægt, trivsel og vægtstigmatisering
 • Skabe grundlaget for, at bæredygtige rammer og modeller til at fremme sund vægt og øget trivsel hos børn kan implementeres i lovgivning, retningslinjer/anbefalinger og praksis
 • Skabe stærke partnerskaber på tværs af arenaer/sektorer for i fællesskab at løfte opgaven om at fremme sund vægt og trivsel hos børn
 • Kompetenceudvikle fagprofessionelle inden for fremme af sund vægt og trivsel
 • Flere børn oplever bedre trivsel og får det bedre med sig selv og egen krop
 • Opnå en forbedret sundhedsadfærd blandt alle børn, og især blandt børn i sårbare positioner
 • Opnå et mere nuanceret syn på overvægt blandt fagprofessionelle og i befolkningen
 • Centret er anerkendt som et nationalt og internationalt fyrtårn og go to-partner, når det gælder fremme af sund vægt og trivsel hos børn.

Grundlaget for centrets virke er nærmere beskrevet i en rammebeskrivelse: Se rammebeskrivelsen her 

Centret er startet op den 1. januar 2023.

Stiftelse

Center for Sundt Liv og Trivsel er etableret som en uafhængig almennyttig forening stiftet af Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. Centret ledes af en bestyrelse.

Som medlemmer af foreningen kan følgende optages:

 • Ministerier og styrelser, der beskæftiger sig med sundhed og trivsel blandt børn og unge.
 • Interesseorganisationer for regioner og kommuner.
 • Fonde og andre private aktører, som yder tilskud til Centret eller Centrets projekter, tiltag og initiativer.

Beslutning om optagelse af medlemmer træffes af bestyrelsen.

Organisation

Center for Sundt Liv og Trivsels organisation (under opbygning):

Bestyrelse

Bestyrelsen er centrets øverste myndighed, som skal sikre, at Center for Sundt Liv og Trivsels drift, strategi og ledelse er i overensstemmelse med dets formål. Læs mere om bestyrelsen længere nede.

Direktør

Morten Grønbæk, læge, ph.d., er ansat som direktør for centret med tiltrædelse ultimo 2022. Centerdirektøren har ansvar for driften af centret og er overordnet ansvarlig for centrets aktiviteter, herunder indstillinger til bestyrelsen og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Sekretariat

Centrets sekretariat har en afgørende rolle i at være koordinerende, udviklende og samskabende til at sikre fremdrift i projekter, translation af ny viden til praksis og koordination med stakeholders. En primær opgave vil være, sammen med direktøren og efter rådgivning fra Advisory Board og evt. andre udvalg, at udarbejde de handleplaner, som fastlægger centrets aktiviteter, som skal endeligt godkendes af bestyrelsen.

Advisory Board

Til støtte for centrets aktiviteter og centerdirektøren nedsætter bestyrelsen et rådgivende udvalg, Advisory Board. Advisory Board består af 20-25 personer og sammensættes af danske og internationale eksperter inden for centrets kerneaktiviteter relateret til sund vægt og trivsel. Advisory Board får til opgave at rådgive centrets ledelse og sekretariat og komme med forslag og faglig rådgivning vedrørende centrets strategier, indsatser og handleplaner, som endeligt godkendes af centrets bestyrelse.

InteressentForum

For at sikre inddragelse af interessenter og andre aktører nedsættes der fra centrets opstart et InteressentForum. Formålet er at sikre dialog, information og inddragelse af aktører i centrets virke og aktiviteter. Herudover kan InteressentForum fungere som et rådgivende organ for centret. Medlemssammensætningen skal sikre, at patientforeninger, civilsamfundsaktører, faglige organisationer og praktikere m.fl. inddrages.

Bestyrelsen

Centrets øverste ledelse udgøres af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7-8 medlemmer, der udpeges for en toårig periode, dog med forskudt valg. Det er i foreningens vedtægter anført, hvilke organisationer og institutioner, der kan indstille medlemmer til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse består af:

Direktør

Søren Brostrøm

Sundhedsstyrelsen

Indstillet som formand for bestyrelsen af sundhedsministeren

Vicedirektør

Annelise Fenger

Fødevarestyrelsen

Indstillet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Senior Vice President

Arne Astrup

Novo Nordisk Fonden

Indstillet af Novo Nordisk Fonden

Dekan

Bente Stallknecht

Københavns Universitet

Indstillet af Novo Nordisk Fonden

Vicedirektør

Camilla Hersom

Danske Regioner

Indstillet af Danske Regioner

Direktør

Christian Harsløf

Kommunernes Landsforening

Indstillet af Kommunernes Landsforening

Afdelingschef

Dorte Bech Vizard

Sundhedsministeriet

Indstillet af Sundhedsministeriet

Medarbejdere

Direktør

Morten Grønbæk

Læge, phd, dr. med.

Overordnet ansvarlig for driften af centret og centrets aktiviteter.

Herunder indstillinger til bestyrelsen og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Tillidshverv
 • Formand for Behandlingsrådets Faggruppe for Social ulighed i sundhed 2022 –
 • Formand for PensionDanmarks Advisory Board for sundhedsordninger 2022 –
 • Formand for bestyrelsen, Karen Elise Jensens fond 2020 –
 • Formand for ekspertgruppen Luftforurening og sundhed, Københavns Kommune 2019 –

Programchef

Kamilla Bolt

Cand. Scient. San Publ.

Ansvar for bevillinger, impact og partnerskaber.

Sekretariatschef

Mie Jørgensen

Ansvar for sekretariat, økonomi, HR og facility

Forskningschef

Teresa Holmberg

Ph.d., Cand. Scient. San. Publ.

Med særlige kompetencer inden for Sundhedsfremme og Interventionsforskning.

Forskningschef

Nina Geiker

Ph.d., MSc. Human Nutrition

Med særlige kompetencer indenfor forebyggelse og behandling af overvægt.