Om Center for Sundt Liv og Trivsel

Center for Sundt Liv og Trivsel skal fremme sundhed og trivsel blandt børn og unge i Danmark. 

 • Vores vision er, at alle børn skal kunne vokse op i god trivsel og udvikle en sund vægt og bevare den gennem livet.
 • Vores mission er at yde et væsentligt bidrag til at mindske forekomsten af høj vægt og øge trivslen hos børn i Danmark.
Credit: Gabby Orcutt (Unsplash)

Strategiske mål

De strategiske mål for centret og dets samarbejdspartnere er, at:

 • Opnå større viden og derigennem bredere konsensus om, hvad der forårsager udvikling af høj vægt hos børn, og hvordan høj vægt forebygges
 • Opnå større viden om sammenhængen mellem sund vægt, trivsel og vægtstigmatisering
 • Skabe grundlaget for, at bæredygtige rammer og modeller til at fremme sund vægt og øget trivsel hos børn kan implementeres i lovgivning, retningslinjer/anbefalinger og praksis
 • Skabe stærke partnerskaber på tværs af arenaer/sektorer for i fællesskab at løfte opgaven om at fremme sund vægt og trivsel hos børn
 • Kompetenceudvikle fagprofessionelle inden for fremme af sund vægt og trivsel
 • Flere børn oplever bedre trivsel og får det bedre med sig selv og egen krop
 • Opnå en forbedret sundhedsadfærd blandt alle børn, og især blandt børn i sårbare positioner
 • Opnå et mere nuanceret syn på vægt blandt fagprofessionelle og i befolkningen
 • Centret er anerkendt som et nationalt og internationalt fyrtårn og go to-partner, når det gælder fremme af sund vægt og trivsel hos børn.

Grundlaget for centrets virke er nærmere beskrevet i en rammebeskrivelse: Se rammebeskrivelsen  

 

Organisation

Center for Sundt Liv og Trivsel er stiftet som en privat, uafhængig almennyttig forening af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Novo Nordisk Fonden. 

Bestyrelse

Bestyrelsen er centrets øverste myndighed, som skal sikre, at Center for Sundt Liv og Trivsels drift, strategi og ledelse er i overensstemmelse med dets formål. Læs mere om bestyrelsen længere nede.

Direktør

Morten Grønbæk, læge, ph.d., er ansat som administrerende direktør for centret med tiltrædelse ultimo 2022. Centerdirektøren har ansvar for driften af centret og er overordnet ansvarlig for centrets aktiviteter, herunder indstillinger til bestyrelsen og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Sekretariat

Centrets sekretariat har en afgørende rolle i at være koordinerende, udviklende og samskabende til at sikre fremdrift i projekter, translation af ny viden til praksis og koordination med stakeholders. En primær opgave vil være, sammen med direktøren og efter rådgivning fra Advisory Board og evt. andre udvalg, at udarbejde de handleplaner, som fastlægger centrets aktiviteter, som skal endeligt godkendes af bestyrelsen.
Du kan se, hvem der arbejder i sekretariatet længere nede.

Advisory Board

Til støtte for centrets aktiviteter og centerdirektøren nedsætter bestyrelsen et rådgivende udvalg, Advisory Board. Advisory Board består af 20-25 personer og sammensættes af danske og internationale eksperter inden for centrets kerneaktiviteter relateret til sund vægt og trivsel. Advisory Board får til opgave at rådgive centrets ledelse og sekretariat og komme med forslag og faglig rådgivning vedrørende centrets strategier, indsatser og handleplaner, som endeligt godkendes af centrets bestyrelse.

Medlemmer af vores Advisory Board

 • Tine Curtis (forperson), leder ved Center for Forebyggelse i praksis i Kommunernes Landsforening samt adjungeret professor ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.
 • Anna Paldam Folker (næstforperson), professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.
 • Mette Skovgaard Væver, professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
 • Camilla Trab Damsgaard, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.
 • Jens Troelsen, institutleder ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.
 • Jens Meldgaard Bruun, professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus og leder af Nationalt Center for Overvægt.
 • Ellen Nøhr, professor og jordemoder på Odense Universitetshospital.
 • Otto Ohrt, Sundhedsdirektør i Aarhus Kommune.
 • Søren Hagstrøm, klinisk professor på Klinisk Institut og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Overlæge på Børne- og Ungeafdeling på Aalborg Universitetshospital.

 

InteressentForum

For at sikre inddragelse af interessenter og andre aktører nedsættes der fra centrets opstart et InteressentForum. Formålet er at sikre dialog, information og inddragelse af aktører i centrets virke og aktiviteter. Herudover kan InteressentForum fungere som et rådgivende organ for centret. Medlemssammensætningen skal sikre, at patientforeninger, civilsamfundsaktører, faglige organisationer og praktikere m.fl. inddrages.

Bestyrelsen

Centrets øverste ledelse udgøres af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges for en toårig periode, dog med forskudt valg. Det er i foreningens vedtægter anført, hvilke organisationer og institutioner, der kan indstille medlemmer til bestyrelsen. 

Direktør

Jonas Egebart

Sundhedsstyrelsen

Indstillet som forperson for bestyrelsen af sundhedsministeren

Vicedirektør

Annelise Fenger

Fødevarestyrelsen

Indstillet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Senior Vice President

Arne Astrup

Novo Nordisk Fonden

Indstillet af Novo Nordisk Fonden

Dekan

Bente Stallknecht

Københavns Universitet

Indstillet af Novo Nordisk Fonden

Vicedirektør

Camilla Hersom

Danske Regioner

Indstillet af Danske Regioner

Direktør

Christian Harsløf

Kommunernes Landsforening

Indstillet af Kommunernes Landsforening

Afdelingschef

Dorte Bech Vizard

Sundhedsministeriet

Indstillet af Sundhedsministeriet

Medarbejdere

Sekretær

Anita Schoenbaum

Telefon: 54558137

Kommunikations- og presserådgiver

Anne Engbo

Telefon: 54345552

Forsker

Anneke Vang Hjort

Telefon: 42333899 

Seniorforsker

Cathrine Wimmelmann

Telefon: 30134515 

Studentermedhjælper

Ida Strøyer Hendriksen

Telefon: 54346458

Forskningsmedarbejder

Iben Rask Heuck

Telefon: 54345965

Kommunikations- og presserådgiver

Jens Kristian Kisbye Dreyer

Telefon: 54344144

Studentermedhjælper

Marcus Pauck Hjulmand


Telefon: 54558136

Kommunikations- og pressechef

Marianne Lemvig

Telefon: 91896524


Sekretariatschef

Mie Jørgensen

Telefon:  51501302


Direktør

Morten Grønbæk

Læge, phd, dr. med.

Overordnet ansvarlig for driften af centret og centrets aktiviteter.

Herunder indstillinger til bestyrelsen og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Tillidshverv
 • Formand for Behandlingsrådets Faggruppe for Social ulighed i sundhed 2022 –
 • Formand for PensionDanmarks Advisory Board for sundhedsordninger 2022 –
 • Formand for bestyrelsen, Karen Elise Jensens fond 2020 –
 • Formand for ekspertgruppen Luftforurening og sundhed, Københavns Kommune 2019 –

Økonomimedarbejder

Niels Martin Buchholst

Telefon: 93511053

Forskningschef

Nina Geiker

Ph.d., MSc. Human Nutrition

Telefon: 54346459

Forsker

Sofie Loklindt Christensen


Telefon: 61355748 

Seniorforsker

Stine Schramm


Telefon: 54345550 


Forskningschef

Teresa Holmberg

Ph.d., Cand. Scient. San. Publ.

Telefon: 20831620 

Strategisk rådgiver

Thorkild IA Sørensen

Professor emeritus, Dr. Med.