Indsatsområder

Center for Sundt Liv og Trivsels primære formål er at levere ny viden om sund vægtudvikling og trivsel blandt børn og unge og igangsætte aktiviteter, der gavner børn og unge, gennem tætte samarbejder og partnerskaber. Vores mål er: Flere sunde børn og unge i trivsel. For at nå målet sætter vi ind med fire indsatsområder: ny viden, implementering, kompetenceudvikling og vidensdeling.

Ny viden

Center for Sundt Liv og Trivsel skal gennem forskellige videnskabelige studiedesign og interdisciplinær forskning tilvejebringe viden, der kan fremme sund vægt og bedre trivsel hos børn og unge, og danne grundlag for mulige politik- og praksisændringer. Forskningen skal skabe en større viden om betydningen af de samfundsmæssige, sociale, adfærdsmæssige og psykologiske faktorer, der i samspil med de biologiske faktorer bidrager til, at børn udvikler eller ikke udvikler høj vægt. Centrets aktiviteter vil samle den eksisterende viden og iværksætte nye forskningsprojekter, der udbygger viden inden for de veletablerede faktorer som kost og fysisk aktivitet, men også andre mulige årsager til overvægt, som fx utilstrækkelig søvn og dårlig trivsel. Det er på denne faktabaserede baggrund, at der skal findes løsninger til at forebygge og behandle overvægt hos børn og til at bevare en sund vægt gennem hele livet samt fremme trivsel.

Implementering

Det er et mål, at centret skal bidrage til at skabe forandringer gennem forankring af virksomme indsatser og forskningsafprøvning af modeller for sundhedsfremme og forebyggelse. Det er helt centralt, at eksisterende og ny viden omsættes til effektive og bæredygtige indsatser. Centret vil bidrage til det ved at iværksætte og facilitere strategiske, tværdisciplinære interventions- og implementeringsstudier, der i stor skala afprøver lovende indsatser til fremme af sund vægt og trivsel. I samarbejde med relevante partnere vil centret understøtte forankring af effektive tiltag. Centret vil desuden understøtte en dansk datainfrastruktur, der kan facilitere forskning, monitorering og kvalitetsudvikling på området. De vigtigste samarbejdspartnere vil være praktikere i kommuner, regioner og det nationale niveau, interesseorganisationer, ligesom inddragelse af de relevante målgrupper er helt centralt.

Kompetenceudvikling

For at skabe blivende forandring skal læring og viden omsættes til evidensbaserede uddannelsesprogrammer og -aktiviteter. Center for Sundt Liv og Trivsel vil derfor arbejde for, at de fagprofessionelle og frivillige, der møder børnene, har den fornødne viden og de rette værktøjer til at understøtte sund vægtudvikling og fremme af trivsel hos børn. En bred vifte af fagprofessionelle spiller en rolle i børnenes liv ift. sund vægt og trivsel enten direkte eller indirekte. Der er dog ikke én bestemt profession, der har ansvar for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af overvægt og sikre trivsel blandt børn. Med den rette uddannelse og værktøjer, samt viden om konsekvenserne for børnene, vil nogle fagprofessioner måske på en ny måde kunne opleve, hvor vigtig en rolle de kan spille for børn.

Vidensdeling

Center for Sundt Liv og Trivsel skal formidle evidensbaseret viden om sund vægtudvikling og trivsel blandt børn og unge til både faglige miljøer, beslutningstagere og befolkningen generelt. Formålet er, at nye indsatser og politikker bygger på den aktuelt bedste viden om fremme af sund vægt og trivsel blandt børn, og at mindske vægtstigmatisering. Derudover skal centret facilitere tværgående samarbejde, partnerskaber og interessevaretagelse. Centret skal sikre vidensdeling og erfaringsudveksling med nationale og internationale forskningsinstitutioner og aktører.

Virkemidler

Center for Sundt Liv og Trivsels aktiviteter vil være at koordinere, samskabe og udvikle projekter, tiltag og initiativer, som skal udføres lokalt på fx et universitet, i en kommune eller organisation. Centret vil supportere initiativer og yde finansiel støtte til områder, der udvælges af centrets bestyrelse. Typiske virkemidler vil være følgende:

  • Identificere og udvikle forskningsprojekter i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
  • Samskabe større implementeringsforskningsprojekter med relevante forskere, lokale aktører, beslutningstagere og målgrupper.
  • Understøtte dialog og ny, innovativ idéudvikling på tværs af forskningsdiscipliner, sektorer og fagprofessionelle med henblik på at fremme nye teorier og forskningsdesign.
  • Udmønte midler til projekter, der annonceres ved åbne opslag målrettet overordnede temaer og målgrupper, der er blevet identificeret som vigtige og skal afdækkes.
  • Fungere som sparringspartner ved igangsættelse af projekter og aktiviteter, herunder fx forskningsdesign, interventions- og implementeringsforskning i fx kommuner, igangsættelse af kompetenceudvikling.
  • Udøve dele af den basale kliniske og implementeringsforskning, der ikke kræver laboratorieinfrastruktur.
  • Afholde symposier og konsensuskonferencer for at sikre vidensdeling og bane vejen for løsninger.